คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การประยุกต์ของอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์
กราฟของฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ทฤษฎีบท และนิยามการหาค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน
กราฟของฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ทฤษฎีบท และนิยามการหาค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน
กราฟและความหมายของจุดวิกฤต ทฤษฎีบทพร้อมตัวอย่าง
แบบฝึกหัด 2.8 หน้า 140 ข้อ 1.1 - 1.3
แบบฝึกหัด 2.8 หน้า 140 ข้อ 2