คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
นิยามปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน และตัวอย่างการหาค่าปฏิยานุพันธ์
นิยามปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน และตัวอย่างการหาค่าปฏิยานุพันธ์
แบบฝึกหัดที่ 2.9 ข้อที่ 1 - 3
แบบฝึกหัดที่ 2.9 ข้อที่ 4 - 8