คณิตศาสตร์เสริม ค43201
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
วิธีและหลักการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน และแบบฝึกหัด 2.11 ข้อ 6 - 9
วิธีและหลักการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน และแบบฝึกหัด 2.11 ข้อ 6 - 9
โจทย์แบบฝึกหัดที่ 2.11 ข้อ 10 และโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ข้อ 1, 2