คณิตศาสตร์เสริม ค43201
กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น
ความหมายของกำหนดการเชิงเส้น และกราฟกำหนดการเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง
ความหมายของกำหนดการเชิงเส้น และกราฟกำหนดการเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง
แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ 1.1 - 1.4, ข้อ 2.1 - 2.5