ภาษาไทย ท33101
การฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์/ การอ่านวิเคราะห์, อ่านร้อยแก้ว และการเขียนบทความวิชาการ การฟังและดู สิ่งที่เป็นประโยชน์
สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ของ การฟังและการดู
สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ของ การฟังและการดู
การพัฒนาทักษะ ในการฟังและการดู