ภาษาไทย ท33101
การฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์/ การอ่านวิเคราะห์, อ่านร้อยแก้ว และการเขียนบทความวิชาการ การอ่านวิเคราะห์
ความหมายของการอ่าน อย่างวิเคราะห์
ความหมายของการอ่าน อย่างวิเคราะห์
การอ่านวิเคราะห์คำและประโยค
การอ่านวิเคราะห์ประโยค (ต่อ) และการอ่าน วิเคราะห์ทรรศนะ