ภาษาไทย ท33101
การฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์/ การอ่านวิเคราะห์, อ่านร้อยแก้ว และการเขียนบทความวิชาการ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และการเขียนรายงานทางวิชาการ
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
ขั้นตอนและข้อสังเกตของ การใช้เสียงในการอ่านออกเสียง
กิจกรรม อ่านคล่องต้องลองฝึก