ภาษาไทย ท33101
การฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์/ การอ่านวิเคราะห์, อ่านร้อยแก้ว และการเขียนบทความวิชาการ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และการเขียนรายงานทางวิชาการ
การอ่านร้อยแก้วที่ดี และเฉลยแบบฝึกหัดการอ่านร้อยแก้ว
การอ่านร้อยแก้วที่ดี และเฉลยแบบฝึกหัดการอ่านร้อยแก้ว
ความหมายและหลักในการเขียนรายงาน
ส่วนประกอบของรูปเล่มรายงานและขั้นตอนในการเขียนรายงาน