สังคม ส43101
พระพุทธ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทบทวนการพัฒนาตน จิต ปัญญา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทบทวนการพัฒนาตน จิต ปัญญา
ศาสตร์ของพระพุทธศาสานา เหตุปัจจัย และวิธีการแก้ปัญหา ปฏิจจสมุปบาท
วิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
องค์ประกอบของการแก้ปัญหา กรรม วิริยะ ภาพทัศน์เรื่องการเผยแพร่ศาสนา