สังคม ส43101
พระพุทธ วันสำคัญของพระพุทธศาสนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสวดมนต์นั้งสมาธิ เข้าเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสวดมนต์นั้งสมาธิ เข้าเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความหมายของวันวิสาขบูชา
ชมวิดิทัศน์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท