สังคม ส43101
พระพุทธ ประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
หลักการสร้างความสุข
หลักการสร้างสันติภาพ
วีดีทัศน์ เรื่อง พุทธปณิธาน สรุปบทเรียน