สังคม ส43101
พระธรรม อริยสัจ 4
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนบทเรียน อริยสัจ 4 ข้อ ทุกข์ และ สมุทัย
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนบทเรียน อริยสัจ 4 ข้อ ทุกข์ และ สมุทัย
เข้าเรื่อง อริยสัจ 4 นิโรธ ธรรมที่ควรบรรลุ นิพพาน ความหมายของนิพพาน
อริยสัจ 4 มรรค ธรรมที่ควรเจริญ อธิปไตย 3 ความหมายของอธิปไตร 3
ชมวีดิทัศน์ เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท