สังคม ส43101
พระธรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ การบริหารจิต และการเจริญปัญญา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ การบริหารจิต และการเจริญปัญญา
ชมวีดิทัศน์ เรื่อง พุทธปณิธาน
ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติกรรมฐาน และประโยชน์ของการบริหารจิตในชีวิตประจำวัน