สังคม ส43101
พระธรรม ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของ สัมมัตตะ-มิจฉัตตะ
ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของ สัมมัตตะ-มิจฉัตตะ
สัมมัตตะ และฌาณสมาบัติ 8
อริยมรรค มีองค์ 8 ภพ-ภูมิ