สังคม ส43101
พระธรรม พระไตรปิฎก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนผังพระไตรปฎก พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนผังพระไตรปฎก พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
คุณค่าและความสำคัญของพระไตรปิฎก
ชมวีดิทัศน์ เรื่อง ร่ายพระปิฎก