สังคม ส43101
พระธรรม วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของสังฆะ
นำเข้าสู่บทเรียน พระรัตนตรัย ความหมายของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นักเรียนบูชาคุณพระสงฆ์
นำเข้าสู่บทเรียน พระรัตนตรัย ความหมายของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นักเรียนบูชาคุณพระสงฆ์
คุณค่าของสังฆะ 9 ประการ
ฝึกสวดแบบบูชาพระสงฆ์ (บทสวดพระสังฆคุณ)