สังคม ส43101
พระสงฆ์ ชาวพุทธตัวอย่าง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/วีดิทัศน์ ชีวประวัติของ ดร.ฮัม เบดการ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/วีดิทัศน์ ชีวประวัติของ ดร.ฮัม เบดการ์
การเปลี่ยนแปลงศาสนาของพวกจัณฑาล - การเปลี่ยนแปลงทงการเมือง และสังคม
สรุปประวัติ และคุณธรรมของ ดร.ฮัม เบดการ์
วิดีทัศน์พุทธศาสนาในศรีลังกา