สังคม ส43101
พระสงฆ์ ศาสนพิธี
โอวาทปาติโมกข์ บุญกิริยาวัตถุ 4 ศาสนพิธี กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี ปกิณกพิธี
โอวาทปาติโมกข์ บุญกิริยาวัตถุ 4 ศาสนพิธี กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี ปกิณกพิธี
วิดิทัศน์ "การบวชภายใต้โพธิญาณ" ความหมาย และวิธีการบวช
สรุปเรื่องการบวช