สังคม ส43101
พระสงฆ์ ประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิดีทัศน์พุทธปณิธาน/ประวัติท่าน อนาคาริก ธรรมปาละ
สรุปเนื้อหาจากวิดีทัศน์
ความหมายของ บริโภคเจดีย์,ตุมพสถูป,อังคารสถูป,สังเวชนียสถาน