ภาษาไทย ท33101
ราชาศัพท์/ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า/ ระดับภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า
ประโยชน์ การใช้ไอที ทางด้านวิชาการ
ประโยชน์ การใช้ไอที ทางด้านวิชาการ
การสืบค้น และการศึกษาข้อมูล
การจัดเก็บ และการนำข้อมูลมาใช้