ภาษาไทย ท33101
ราชาศัพท์/ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า/ ระดับภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ข้อควรคำนึงใน การอ่านข้อมูลไอที
การอ่านข่าว จากหนังสือพิมพ์ และการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทางอินเทอร์เน็ต