ภาษาไทย ท33101
ราชาศัพท์/ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า/ ระดับภาษา การใช้ระดับภาษา
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
อธิบายและยกตัวอย่าง ภาษาระดับพิธีการและภาษาระดับทางการ
อธิบายและยกตัวอย่าง ภาษาระดับกึ่งทางการ ภาษาระดับสนทนา
อธิบายและยกตัวอย่าง ภาษาระดับกันเอง หรือภาษาปาก