สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังรัฐบาล
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคลังรัฐบาล เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของการคลังรัฐบาล
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคลังรัฐบาล เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของการคลังรัฐบาล
องค์ประกอบของการคลังรัฐบาล งบประมาณแผ่นดินในสาธารณะ นโยบายคลัง และความเป็นมา
รายได้ และรายจ่ายของประเทศ (ในคริสศตวรรษที่ 18 )
แนวคิดของ อดัม สมิท เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ รายได้ของประเทศ หลักการจัดเก็บภาษี สรุปเนื้อหา