สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังรัฐบาล
ผลการเรียนร้ที่คาดหวัง ความเป็นมาของคลัง ในสมัยต่างๆ
ผลการเรียนร้ที่คาดหวัง ความเป็นมาของคลัง ในสมัยต่างๆ
ส่วย เงินรัชชูประการอากรขอน อากรตลาด กริดชา ฤชา
ตนรายจ่าย การคลัง ในสมัยอยูธยา และรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยน แปลงของคลังรัฐบาลไทย ความสำคัญของคลัง ในปัจจุบัน