สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ รายรับ รายจ่าย รายได้ของรัฐบาล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของรายได้ รายรับของรัฐบาล ประเภทของรายได้ของรัฐบาลไทยคือ จากภาษีอากร จากการ้า และบริการ จากรัฐพานิชย์ และรายได้อื่นๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของรายได้ รายรับของรัฐบาล ประเภทของรายได้ของรัฐบาลไทยคือ จากภาษีอากร จากการ้า และบริการ จากรัฐพานิชย์ และรายได้อื่นๆ
ความหมายของรายรับของรัฐบาล รายรับ และรายได้ประจำปี งบประมาณ 2551 แผนภูมิรายรับปีงบประมาณ 2551
ข้อแตกต่างระหว่างของรายได้ของรัฐบาล และรายได้ของเอกชน
ประเภทของรายได้ของรัฐบาล แบ่งเป็นรายได้ภาษีอากร และรายได้ที่มิใช้ภาษีอากร นิยามของภาษีอากร