สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ รายรับ รายจ่าย รายได้ของรัฐบาล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถูประสงค์ การเก็บภาษี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถูประสงค์ การเก็บภาษี
ประเภทภาษีอากร
ประเภทภาษีอากรที่มีการจัดแบ่ง ตามฐานภาษีอากร
อัตราการทดถอน และประเภทภาษีอากร ที่แบ่งตามหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี