สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ รายรับ รายจ่าย รายได้ของรัฐบาล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการเก็บภาษีอากร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการเก็บภาษีอากร
การเก็บภาษีอากรในประเทศไทย
ภาษีที่กรมศุลกากรจัดเก็บ
ภาษีอากรที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บ และรายได้ที่ไม่ใช้ภาษีอากร