สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ รายรับ รายจ่าย รายได้ของรัฐบาล
ผลการเรียนรู้ที่หวัง และความสำคัญ และประเภทของการใช้จ่ายของรัฐบาล
ผลการเรียนรู้ที่หวัง และความสำคัญ และประเภทของการใช้จ่ายของรัฐบาล
ประเภทงบประมาณรายจ่าย
ประเภทงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 และประเภทการใช้จ่ายของรัฐบาล