สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน และการคลัง
ผลการรียนรู้ที่คาดหวัง และ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
ผลการรียนรู้ที่คาดหวัง และ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
ภาวะเงินฝืด (Deflation)
ภาวะเงินตึง (Tight Money)
การแก้ไขปัญหา ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินตึง และภาวะเงินฝืด และเพื่อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วในการแก้ไข