สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน และการคลัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทบทวนบทเรียน เข้าใจนโยบายการเงิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทบทวนบทเรียน เข้าใจนโยบายการเงิน
นโยบายการเงิน และปริมาณในความหมายอย่างแคบ
วิธีควบคุมปริมาณเงิน