สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน และการคลัง
นำเข้าสู่บทเรียน นโยบายการคลัง วัตถุประสงค์นโยบายการคลัง เครื่องมือของนโยบายการคลัง
นำเข้าสู่บทเรียน นโยบายการคลัง วัตถุประสงค์นโยบายการคลัง เครื่องมือของนโยบายการคลัง
นโยบายงบปรมาณเกินดุล นโยบายงบประมาณขาดดุล ความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายการเงิน กับนโยบายการคลัง
นโยบายการคลังเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
กิจกรรมคำถามท้ายบท เรื่อง งบประมาณ