สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริการ การบริโภค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของการผลิต ฟังก็ชันการผลิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของการผลิต ฟังก็ชันการผลิต
การผลิตระยะสั้น และการผลิตระยะยาว
วิธีการผลิตในระบบเศรษฐกิจ การบ้านเรื่อง ประสิทธิภาพ กับประสิทธิผล