สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริการ การบริโภค
ผลการรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของตลาด หน่วยผลิตในตลาด ตลาดแข่งสมบูรณ์
ผลการรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของตลาด หน่วยผลิตในตลาด ตลาดแข่งสมบูรณ์
ความหมายของตลาดผูกขาด
ผลกระทบต่อผู้บริโภค และการจัดทรัพยากร ผลดี และ ผลเสีย ของการแข่งขัน และการผูกขาด