สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริการ การบริโภค
สรุปความหมายของการบริการ
สรุปความหมายของการบริการ
ความหมายและประเภทของการบริหาร
กิจกรรมคำถามเกี่ยวกับการบริหาร