สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริการ การบริโภค
ความหมายของเทคโนโลยีตามพจนานุกรมและนักวิชาการ สรุปความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการผลิต
ความหมายของเทคโนโลยีตามพจนานุกรมและนักวิชาการ สรุปความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการผลิต
องค์ประกอบของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและบริการ
ประเภทของการใช้เทคโนโลยีของการผลิตและการบริการ1. การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต
ประโยชน์ของการใช้เทโนโลยีเพื่อการผลิตและบริการ