สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริการ การบริโภค
การแข่งขันในการผลิตและการบริการ ก่อให้เกิด รูปแบบธุรกิจใหม่
การแข่งขันในการผลิตและการบริการ ก่อให้เกิด รูปแบบธุรกิจใหม่
ปรัญญาการจัดการธุรกิจ แนวคิดแบบดั้งเดิม การลดต้นทุน
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่