สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริการ การบริโภค
ความหมายของการบริโภค การบริโภคแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ บริโภคสินค้าคงทน และไม่คงทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
ความหมายของการบริโภค การบริโภคแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ บริโภคสินค้าคงทน และไม่คงทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
ตัวกำหนดความต้องการของผู้บริโภค ข้อ 1-5
ตัวกำหนดความต้องการของผู้บริโภค ข้อ 6-9
กิจกรรม ตอบคำถามเกี่ยวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค