สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ความหมายของสิทธิผู้บริโภค พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ 2541
ความหมายของสิทธิผู้บริโภค พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ 2541
สิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ
องค์กรหลักของการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น บทลงโทษ การร้องทุกข์กับ สคบ.