สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ความหมายของอาหาร พรบ. อาหาร พ.ศ.2522
ความหมายของอาหาร พรบ. อาหาร พ.ศ.2522
ลักษณะของอาหารที่ไม่ปลอดภัย
กฎหมายว่าด้วยยา พรบ.ยา พ.ศ.2530 ความหมายของยาความหมายของยา พรบ. ยาแบ่งยาออกเป็น 9 ประการ
การปฎิบัติในการเลือกบริโภคยา วิธีการใช้ยาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่ควรทราบในการรัปประทานยา