สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ความหมายของเครื่องสำอาง เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย
พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ความหมายของเครื่องสำอาง เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย
ประเภทของเครื่องสำอาง เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เครื่องสำอางควบคุม เครื่องสำอางทั่วไป
พรบ. วัตถุอันตราย พศ. 2535 พศ.25448 ความหมายของวัตถุอันตราย
พรบ. คุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ. 2535 ความคุ้มครองตามกฎหมาย