สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย ในยุคโลกาวิวัฒน์ และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงวัฒน์
หลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงที่ 1
ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงที่ 2
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว กิจกรรมทบทวนทบเรียน