สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ งบประมาณเกิน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน หลักการบประมาณที่ดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน หลักการบประมาณที่ดี
ความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน ลักษณะของงบประมาณที่ดี
ลักษณะของนโยบายงบประมาณ นโยบายงบประมาณสมดุล ขาดดุล เกินดุล
การประมาณการรายได้ รายจ่าย การประมาณการทางการคลัง