สังคม ส43101
เศรษฐศาสตร์ หนี้สาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ ของการกู้ยืม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ ของการกู้ยืม
วัตถุประสงค์ ของการกู้ยืม และประเภทของหนี้ ที่รัฐบาลก่อขึ้น
ประเภทหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้น และการกู้หนี้ของรัฐบาล มี 2 ลักษณะ ภายใน และภายนอกประเทศไทย