สังคม ส43101
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม วัฒนธรรมไทย และนานาประเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของวัฒนธรรม ตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของวัฒนธรรม ตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายและประเภทของสัฒนธรรม
คติธรรม วัตถุธรรม เนติธรรม สหธรรม