สังคม ส43101
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ภูมิปัญญา
ผลการเรียนร้ที่คาดหวัง ความหมายของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการเรียนร้ที่คาดหวัง ความหมายของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเทศของภูมิปัญญาท้องถิ่น