สังคม ส43101
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม นโยบาย และความสัมพันธ์ของต่างประเทศ การปกครองที่ คล้ายกัน แตกต่างกัน
ความหมายของนโยบายต่างประเทศ
ความหมายของนโยบายต่างประเทศ
ความสำคัญของนโยบาย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กระบวนการนโยบายต่างประเทศ ความหมายการดำเนินการของรัฐ
สรุปบทเรียนนโยบายต่างประเทศ