สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ยุคสมัยประวัติศาสตร์ และสากล
การใช้หลักฐานและองค์ความรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย มี 4 ลักษณะ 1.จารึก-ศิลาจารึกและอักษรโบราณ
การใช้หลักฐานและองค์ความรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย มี 4 ลักษณะ 1.จารึก-ศิลาจารึกและอักษรโบราณ
2. ตำนาน 3. พงศาวดาร
4. ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน ประเทศไทยกับการล่าอาณานิคม นักประวัติศาสตร์และบิดาของประวัติศาสตร์ไทย
คำถามท้ายบท เรื่อง ประวัติศาสตร์