สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ยุคสมัยประวัติศาสตร์ และสากล
โบราณวัตถุ โบราณสถาน โบราณศิลปกรรม
โบราณวัตถุ โบราณสถาน โบราณศิลปกรรม
พัฒนาการของมนุษยชาติยุคประวัติศาสตร์
1.องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล 2.งานประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง