สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์
ความหมายของประวัติศาสตร์ เฮโรโดตัส บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์
ความหมายของประวัติศาสตร์ เฮโรโดตัส บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์
สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ ลักษณะสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์
กิจกรรม นักเรียนตอบคำถาม สรุปบทเรียน เรื่องประวัติศาสตร์