สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์และขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่
วิธีการทางประวัติศาสตร์และขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่
การศึกษาประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครงองของไทย วิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กิจกรรม โครงการศึกาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คำถามท้ายบทเรียน